Produkt oversigt

Coferro Cables A/S, CVR-nr. 64103318

Bestilling
Varer kan bestilles hos Coferro via telefon/fax/mail samt på Coferros hjemmeside: www.coferrocables.dk.
Coferro Cables A/S, CVR-nr. 64103318.

Leveringsbetingelser
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, der indgås med Coferro Cables A/S, i det omfang de ikke fraviges ved skriftlig aftale.
 
Lagervarer afsendes samme dag med DSV/GLS, hvis vi har Deres bestilling inden kl. 13.30

Levering
Efter levering af produkterne er kunden forpligtet til at undersøge, om det leverede antal produkter stemmer overens med følgesedlen samt at undersøge produkternes synlige stand og forfatning.

Reklamationer om det leverede antal produkter stemmer overens med følgesedlen samt at undersøge produkternes synlige stand og forfatning, skal påberåbes af kunden senest 8 dage fra modtagelse af produkterne hos kunden.

Eventuel tvivst om det leverede antal produkter stemmer overens med følgesedlen samt at undersøge produkternes synlige stand og forfatning forventes løst i god tid inden aftalt betaling og kan derfor ikke lægges til grund for forsinket betaling af faktura eller dele af faktura.

 
Forsinkelse
Coferro Cables A/S fraskriver sig ethvert ansvar over for køber i tilfælde af forsinket levering. Leveringstider er fastsat efter sælgers bedste skøn. Køber kan kun hæve handlen som følge af forsinkelse, såfremt køber ved aftalens indgåelse skriftligt har forbeholdt sig at hæve handlen, hvis levering ikke finder sted på et bestemt tidspunkt.

Såfremt køber vil påberåbe sig ovenstående punkt, skal dette skriftligt angives over for sælger, straks efter at begivenheden er indtruffet.
 
Mangler
Da der i en vis udstrækning sker ændringer fra specifikationerne i salgsmateriale, påtager sælger sig intet ansvar for disse.
 
Køber er forpligtet til at foretage en grundig undersøgelse og afprøvning af det leverede umiddelbart efter modtagelsen og ved mangler eller fejl straks give skriftlig besked herom. Sælger er, efter eget valg, berettiget til at afhjælpe manglen eller til at ombytte de mangelfulde varer til varer af en mangelfri kvalitet. Sælger er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpning eller ombytning.

Hvis sælger ikke ombytter varen eller afhjælper manglen inden rimelig tid, efter at køber har reklameret, har køber ret til skriftligt at hæve aftalen, for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.

Ved rimelig tid forstås bl.a. den tid, som medgår til hjemtagelse af produktet, herunder evt. produktions- og transporttid (søfart/lastbil) samt handling af produktet.

Såfremt køber herefter med rette hæver aftalen, har han ret til erstatning for de udgifter, der er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende leverance fra anden side efter forudgående skriftlig aftale med Coferro Cables A/S.

Sælger har intet ansvar for mangler, herunder omfattende såvel direkte som indirekte tab, ud over det ovenfor anførte. Sælger er således i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
 
Garanti
Garanti ydes i samme udstrækning, som den ydes af vore leverandører.

Produktansvar
Sælger er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materialet:

1. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i køberens besiddelse

2. produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materialet forårsager.

I intet tilfælde er sælger ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvensstab.

Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælger efter nærværende bestemmelser ikke er ansvarlig for over for køberen. 

Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materialet.

Force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over så som naturkatastrofer, brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører.

Varereturnering
Varereturnering/ombytning kan kun finde sted efter udtrykkelig forudgående aftale og inden 8 dage. Ved varereturnering/ombytning pålægges et returgebyr på 20% af nettofakturaværdien, dog minimum det til enhver tid gældende gebyr.  

Varer skal returneres i original, ubrudt emballage og forsynet med et returnummer. Specialproduktion tages ikke retur.

Priser
Angivne priser på faktura og i prisliste er nettopriser i DKK ekskl. moms, afgift, gebyr og forsendelsesomkostninger. Ret til prisændringer forbeholdes.

Kabler: Den bestilte mængde kan variere med +/-10%. For ikke lagerførte artikler forbeholder Coferro Cables A/S sig ret til at levere iht. producentens tolerance som i nogen tilfælde kan være større eller mindre.

Betalingsbetingelser
Medmindre andet er aftalt, skal alle fakturaer betales netto kontant. Betaling med anvisninger eller checks anses ikke for betalt, før fuld indfrielse har fundet sted.

Ved enhver forsinket betaling er sælger berettiget til at beregne morarenter fra fakturadatoen med 2% pr. måned samt et rykkergebyr efter gældende regler.

Ekspeditionsgebyr
Coferro Cables A/S er berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyrer på ordrer under den til enhver tid fastsatte grænse – Coferro Cables A/S oplyser på forlangende gældende gebyrer og grænser.

Tilbud
Ethvert tilbud er gældende i 30 dage fra afgivelsesdatoen, eller så længe lager haves, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Forbehold
Der tages forbehold for eventuelle fejl og udeladelser, oplysninger om pris, specifikation og lignende.

Tvister/lovvalg
Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, kan ikke underkastes domstolenes prøvelser, men skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift, som gælder i sælgers land. Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal bedømmes efter loven i sælgers land.


Få vores nyhedsmail

Reliable ConnectionsVores løfte til dig:


  • En troværdig og tæt samarbejdspartner
  • En sikker forbindelse
  • Hos Coferro Cables er en aftale en aftale

100+

Leverandører verden over

10.000+

Varenumre

For at handle på shoppen skal du have en forhandler- eller B2B konto hos Coferro Cables